Taiyaki (fish]shaped pancake filled with bean jam)

The Japanese food I introduce today is a sweet called Taiyaki.
I ate at the shop called Kotaro in Nara.
Today, there was a thin cloud in part of the sky, but it was almost full of sky.

Almost clear weather

However, the wind was blowing strongly almost all day and it was very cold.
On a cold day, I want to eat warm foods.
There is a shop called Kotaro near the Naramachi town.

A shop called Kotaro

The sweets called Taiyaki are sold there.

The sweets called Taiyaki

This a fish]shaped pancake.
Sweet red bean paste is stuffed in it.

Sweet red bean paste is stuffed in

Here, the burning iron used to bake the sea bream is made of casting.
This can only be burned two at a time.
There is one patissier
He said that the surface burned up crisp because burning with high heat all over.
I like eating Taiyaki, so I have ever eaten a lot of them by now.
But, actually I eat taiyaki here for the first time.
When I tried it, the surface was crisp indeed.
The taste was not too sweet but it was elegant sweetness.

[Approximate Latitude / Longitude]
On Google Maps, you can examine the location by latitude and longitude.
The following latitudes and longitudes are not officially announced, they are what I examined.
So they may be wrong.
(1)Kotaro: N34.67721 E135.82641


(December 5, 2017)

Prev
Next