Japanese culture

[ Nijushisekki ]
Risshun
Usui
Keichitsu
Shunbun
Seimei
Kokuu
Rikka
Shoman
Boshu
Geshi
Shoosho
Taisho
Risshu
Shosho
Hakuro
Shubun
Kanro
Soko
Ritto
Shosetsu
Taisetsu
Toji(Winter solstice)
Shokan Daikan

[ Shichijuni-ko ]

[ Kanshi ]

[ Customs ]
Shiwasu
Hatsumode(The first shrine/temple visit of the year)
Ohanami season of Nara Park
Golden Week
Tsuyu
Bonus
Obon
Winter vacation of school
New Year's Holiday

[ Games ]
Shogi (Japanese chess)

[ Japanese letters , characters and conversation ]
Japanese letters and characters
The phrase KiDoNiTaChiKaKeSeShiIShokuJu for conversation

Tourist Spots & Food

Calendar

Past Weather & Sunrise Time